Особистий кабінет
Вхід на пошту

Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг

Провайдер програмної послуги ТОВ «ІТ ЛЮКС», на підставі ліцензії провайдера програмної послуги, виданої Національною радою України з питаньтелебачення та радіомовлення - серії НР № 1014-п від 7 грудня 2011 року з терміном дії ліцензії до 7грудня 2021 року, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, Законами України «Про телебачення тарадіомовлення», «Про телекомунікації», «Про захист прав споживачів», Правилами надання та отриманнятелекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2005 р. №720(із наступними змінами і доповненнями) публічно пропонує можливість отримання телекомунікаційних послуг,для чого публікує даний ДОГОВІР про таке:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Публічний договір – Договір, що регулює взаємні відносини між Провайдером та Абонентом у процесі надання Телекомунікаційних послуг та згідно з яким, ТОВ «ІТ ЛЮКС» як Провайдер, зобов’язується надавати за умови Технічної можливості Телекомунікаційніпослуги та інші пов’язані з ними Додаткові послуги, кожному Абоненту, який до нього звернеться, тавстановлює однакові для всіх Абонентів умови надання цих послуг, а Абонент зобов’язується своєчасно тау повному обсязі оплачувати їхню вартість.

Провайдер телекомунікаційних послуг (Провайдер) — ТОВ «ІТ ЛЮКС», що на договірних засадах надає Абонентам Телекомунікаційні послуги, а саме: послуги кабельноготелебачення з використанням ресурсів Багатоканальних телемереж та послуги доступу до Інтернету.

Абонент – споживач (фізична чи юридична особа), що замовляє та отримує Телекомунікаційні послугивиключно на умовах цього Договору.

Сторони Договору (Сторони) – Провайдер з однієї сторони та Абонент (Абоненти) з іншоїсторони.

Мережа – Багатоканальна телекомунікаційна мережа загального користування, яка призначена дляпередавання телерадіопрограм та надання інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг, що здатназабезпечити одночасну трансляцію більше однієї телерадіопрограми та може інтегруватися з іншимителекомунікаційними мережами загального користування для забезпечення надання Абонентам Послугкабельного телебачення, та/або сукупність телекомунікаційних мереж і засобів для забезпечення наданняАбонентам Послуг доступу до Інтернету.

Територія – територія розміщення Мережі, на якій Провайдер має Технічну можливість забезпечуватиАбонентам надання Телекомунікаційних послуг. Територія, на якій Провайдер надає Послуги кабельного телебачення (відповідно до Додатку № 5 до Ліцензії провайдера програмної послуги НР № 1014-п від 7грудня 2011 року – м. Калуш), може відрізнятись від Території, на якій надаються Послуги доступу до Інтернету.

Оператор телекомунікаційної мережі (Оператор) – суб’єкт господарювання, що здійснює технічнеобслуговування та експлуатацію Мережі.

Програмна послуга – послуга з формування Пакета(-ів) телеканалів.

Пакет телеканалів – неподільний набір телеканалів, який Абонент має можливість переглядати уаналоговому та/або цифровому форматі, відповідно до обраного Пакета телеканалів. Структура Пакетів телеканалів визначена у Додатку(-ах) до Договору.

Телекомунікаційні послуги – загальний термін, що, у відповідності до обсягу замовлених Абонентом послуг, включає в себе Послугу кабельного телебачення, Послугу доступу до Інтернету або Пакет послуг.

Послуга доступу до Інтернету – Телекомунікаційна послуга із забезпечення можливості роботи Кінцевого обладнання Абонента в Інтернеті.

Послуга кабельного телебачення – Телекомунікаційна послуга із забезпечення Абонентам можливості перегляду обраного Пакета(-ів) телеканалів в аналоговому та/або цифровому форматі.

Пакет послуг – неподільний набір з двох Телекомунікаційних послуг: Послуги кабельного телебачення та Послуги доступу до Інтернету. Структура Пакетів послуг та Тарифи визначені у Додатку(-ах) до Договору.

Додаткові послуги – інші послуги та/або роботи, що окремо надаються на платній основіПровайдером (або залученою Провайдером третьою особою) на замовлення Абонента згідно з умовами цього Договору та не є телекомунікаційними за своєю природою.

Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Правила користування Мережею – обов’язкові умови користування Мережею при отриманніТелекомунікаційних послуг.

Заява-замовлення – документ, яким Абонент підтверджує, що ознайомлений зі змістом цього Договору та погоджується з його умовами, та у якому вказує своє прізвище, ім’я, по-батькові,ідентифікаційний номер, адресу місця реєстрації, контактний телефон, паспортні дані, Тарифний план/Пакеттелеканалів/Пакет послуг, що ним обирається, Місце надання послуг та, за необхідності, додатковуінформацію.

Місце надання послуг – приміщення за конкретно зазначеною Абонентом у Заяві-замовленні адресою,за якою він бажає отримувати Телекомунікаційні послуги (квартира, будинок, приміщення тощо).

Початок надання послуг – дата підключення Кінцевого обладнання Абонента до Мережі, щопосвідчується підписанням відповідного акту.

Кінцеве обладнання Абонента – власне чи орендоване обладнання, яке розташоване у Місці наданняпослуг, призначене для з’єднання з Пунктом закінчення Мережі (місце стику (з’єднання) Мережі та Кінцевого обладнання) з метою забезпечення/отримання доступу до Телекомунікаційних послуг (телевізійнийприймач, ТВ-тюнер, модем, комп’ютер, тощо).

Абонентська плата – регулярний фіксований платіж за повний розрахунковий період, якийвстановлюється Провайдером для Абонента за надання на постійній основі Телекомунікаційних послугнезалежно від факту їх отримання.

Розрахунковий період – період, за який здійснюється нарахування Абонентської плати.

Особовий рахунок Абонента (ОР) – персональний рахунок Абонента, на якому проводитьсякількісний та вартісний облік усіх спожитих Абонентом Телекомунікаційних послуг, а також формується список платежів Абонента за весь період надання йому Послуг.

Абонентська книжка — документ, в якому фіксується оплата Абонента за Телекомунікаційні послуги.

Віртуальний сервіс-центр – безкоштовна послуга на веб-сайті Провайдера, індивідуально доступнакожному Абоненту, що отримує Послугу доступу до Інтернету чи Пакет послуг, яка дає змогу стежити застаном ОР, подавати заявку на заміну Тарифного плану тощо.

Тарифи – документ, що містить перелік, опис та вартість Пакетів телеканалів, Тарифних планів, Пакетівпослуг та Додаткових послуг.

Тарифний план – сукупність технічних і вартісних параметрів Телекомунікаційної послуги.

Акція – обмежена в часі спеціальна пропозиція з надання Телекомунікаційних послуг Абонентам.

Акційне підключення – підключення Кінцевого обладнання Абонента до Мережі за спеціальнимиАкційними умовами, що регулюються Додатком(-ами) про умови проведення Акцій.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або можебути ідентифікована.

Технічна можливість – наявність в Провайдера доступу до відповідних лінійних споруд, обладнаннята інших технічних засобів, необхідних для надання АБОНЕНТУ Телекомунікаційних послуг.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до умов цього Договору, Провайдер на платній основі надає Абоненту Телекомунікаційні послуги та Додаткові послуги, за які Абонент своєчасно та у повному обсязізобов’язується вносити визначену Договором плату.

1.2. Власником Мережі є Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ ЛЮКС» (Україна, м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 14, код ЄДРПОУ: 37689923).

1.3. Технічне обслуговування та експлуатацію Мережі на території м. Калуш, у відповідності до вимогЗакону України «Про телекомунікації», без права надання Програмної (інформаційної) послуги, здійснює ОператорПриватний підприємець Микитин Володимир Васильович на підставі ліцензії серії АВ №542931, виданої Національною комісією з питань регулювання зв’язку України 20 жовтня 2010 року зтерміном дії ліцензії 5 (п’ять) років.

2. СПОЖИВАЧІ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ

2.1. Провайдер, за наявності Технічної можливості, вступає у договірні відносини з Абонентом за умови, що Абонент є власником, наймачем чи орендарем Місця надання послуг, у якому бажає отримуватиТелекомунікаційні послуги.

2.2. Абонент є кінцевим користувачем і не має права розповсюдження отриманих Телекомунікаційнихпослуг за межами Місця надання послуг. Абонент може мати декілька Місць надання послуг, длякожного з яких оформляється окрема Заява-замовлення.

2.3. Абонент особисто подає Заяву-замовлення до Пункту прийому абонентів або через уповноваженого представника Провайдера. Заява-замовлення, погоджена Провайдером, сплачена, згідно зТарифами, плата за підключення (у випадку Акційного підключення – відповідно до умов проведенняАкції) та сплачена авансом за один місяць Абонентська плата є підставою для підключення Кінцевогообладнання Абонента до Мережі та надання Абоненту Телекомунікаційних послуг, які він замовив. Підключення до Мережі та надання Абоненту Телекомунікаційних послуг проводиться упродовж 30(тридцяти) календарних днів з моменту оплати.

2.4. При поданні Заяви-замовлення Абонент-фізична особа, надає такі документи: паспорт громадянинаУкраїни, свідоцтво про право власності або договіроренди Місця надання послуг; іноземні громадяни подають документ, який дозволяє ідентифікувати особу(паспорт, посвідчення особи), та додатково документи, що підтверджують законність перебування на території України; Абонент-юридична особа, надає такі документи: свідоцтво про державну реєстрацію,свідоцтво платника податку, Паспорт довіреної особи, та осіб, які уповноважені діяти від імені Абонента-юридичної особи, та документи, що підтверджують їх повноваження,свідоцтво про право власності або договір оренди Місця надання послуг.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Надання Провайдером Телекомунікаційних послуг здійснюється після підключення Кінцевого обладнання Абонента до Мережі, про що Сторонами підписується відповідний акт.

3.2. При наданні Послуг кабельного телебачення Абонентам забезпечується можливість переглядувиключно телеканалів обраного АбонентомПакета телеканалів. Провайдером забезпечується доступ Абонентам до Пакета(-ів) телеканалів в аналоговому та/або цифровому форматі.

3.3. У цифровому форматі Послуга кабельного телебачення надається за умови наявності у Абонента Кінцевого обладнання для доступу до Послуги кабельного телебачення, що надається у цифровому форматі.

3.4. Часова схема надання Провайдером Телекомунікаційних послуг, за умови дотримання Абонентом умов Договору – цілодобово.

3.5. Відповідно до умов цього Договору, Послуги кабельного телебачення надаються із використанняманалогового та/або цифрового обладнання; Послуги доступу до Інтернету надаються із використанням цифрового обладнання.

3.6. Провайдер забезпечує надання Телекомунікаційних послуг на рівні показників якості та технічнихпараметрів, визначених відповідними нормативними документами.

4. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ПРОВАЙДЕРА

4.1. Провайдер зобов’язаний:

4.1.1. Зареєструвати Абонента шляхом присвоєння йому ОР.

4.1.2. Забезпечити підключення Кінцевого обладнання Абонента до Мережі згідно з Заявою-замовленням.

4.1.3. Забезпечувати якісне виконання робіт з підключення Абонента до Мережі, наданняТелекомунікаційних послуг та надання Додаткових послуг згідно з умовами Договору та чиннимзаконодавством.

4.1.4. Забезпечувати справний стан обладнання та елементів Мережі відповідно до технічних норм;забезпечувати проведення технічного обслуговування Мережі.

4.1.5. Забезпечувати за зверненням Абонента усунення пошкоджень в роботі Мережі, що призвели доприпинення надання Телекомунікаційних послуг, якщо такі виникли не з вини Абонента, за рахунок Провайдера у термін до 3 (трьох) робочих днів з моменту виявлення пошкодження абоотримання відповідного повідомлення від Абонента.

4.1.6. Забезпечувати усунення пошкоджень, що виникли з вини Абонента, за рахунок Абонента вузгоджений з ним термін, лише після проведення повної оплати Абонентом вартості ремонтнихробіт та погашення заборгованості з Абонентської плати.

4.1.7. Інформувати Абонента про перелік Телекомунікаційних послуг та умови їх надання.

4.1.8. На запит Абонента інформувати його про перелік сертифікованого Кінцевого обладнання, яке можна підключати до Мережі.

4.1.9. Не пізніше ніж за 7 (сім) днів інформувати Абонента про зміну чинних Тарифів наТелекомунікаційні послуги, зокрема розміру Абонентської плати, одним або декількома з наведенихнижче способів:

1) шляхом оприлюднення Повідомлення про зміну Тарифів у друкованих засобахмасової інформації;

2) шляхом оприлюднення Повідомлення про зміну Тарифів на веб-сайті www.itlux.if.ua;

3) шляхом надсилання Абоненту відповідного повідомлення. Інформацію прочинні Тарифи та нові Тарифи Абонент може отримати у Пунктах прийому абонентів, адреси яких вказані у Розділі 7 Договору.

4.1.10. Не пізніше ніж за 7 (сім) днів інформувати Абонента про зміни та доповнення до Договору шляхом оприлюднення Повідомлення про внесення змін та доповнень до Договору в друкованихзасобах масової інформації та на веб-сайті www.itlux.if.ua.

4.1.11. Інформувати Абонента за допомогою веб-сайту про всі планові та позапланові роботи, які маєнамір проводити або проводить Провайдер та які спричинятимуть або спричиняють перерву унаданні Телекомунікаційних послуг більше 1 (однієї) доби.

4.1.12. Проводити перерахунок Абонентської плати за зверненням Абонента, якщо перерва у наданніТелекомунікаційних послуг з вини Провайдера триває більше 3 (трьох) діб.

4.1.13. Приймати та реєструвати звернення Абоненті через Пункт прийому абонентів, зокрема, пронеякісне надання Телекомунікаційних послуг або їх відсутність.

4.1.14. Вести облік обсягу та вартості наданих Телекомунікаційних послуг за кожним видом окремо ізабезпечувати його достовірність.

4.2. Провайдер має право:

4.2.1. Призупинити надання Абоненту Телекомунікаційних послуг та/або розірвати цей Договір у випадку невиконання Абонентом своїх обов’язків, у т. ч. обов’язків розрахунків зПровайдером.

4.2.2. Призупинити надання Телекомунікаційних послуг на час проведення профілактичних робіт.Сумарний час призупинення надання послуг не повинен перевищувати 3 (трьох) діб на місяць.

4.2.3. Вносити зміни у Тарифи та доповнення до Договору, про що інформує Абонентів відповідно до умов п. 4.1.9 та п. 4.1.10 цього Договору.

4.2.4. Не підключати та/або відключити підключене до Мережі кінцеве обладнання Абонента увипадку відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативнихдокументів у сфері телекомунікацій, спричиненні перешкод в отриманні якісних послуг іншими Абонентами, а також в інших випадках, визначених чинним законодавством України.

4.2.5. Розірвати цей Договір у випадку неможливості надання Телекомунікаційних послуг та/або зінших причин, повідомивши Абонента за 7 (сім) календарних днів одним або декількома знаведених нижче способів:

1) шляхом оприлюднення відповідного повідомлення у друкованихзасобах масової інформації;

2) шляхом оприлюднення відповідного повідомлення на веб-сайті www.itlux.if.ua;

3) шляхом надсилання Абоненту відповідного письмового повідомлення.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА АБОНЕНТА

5.1. Абонент зобов’язаний:

5.1.1. Ознайомитися з даним Договором та належним чином виконувати його умови та вимоги.

5.1.2. Дотримуватись Правил користування Мережею, умов її експлуатації.

5.1.3. У триденний термін з моменту подачі Заяви-замовлення здійснити оплату Тарифу за підключення, оплату авансом за один місяць Абонентської плати та оплату Додаткових послуг (якщо такі послугибули замовлені); вчасно, до 25-го числа поточного місяця проводити оплату за Телекомунікаційніпослуги (Абонентську плату) авансом за наступний місяць.

5.1.4. Своєчасно, в повному обсязі оплачувати вартість Додаткових послуг. З метою недопущеннявідключення кінцевого обладнання Абонента від Мережі Абонент самостійно зобов’язанийстежити за станом свого ОР і не допускати виникнення заборгованості.

5.1.5. Зберігати всі розрахункові документи протягом 3 (трьох) років з моменту здійснення відповідноїоплати; надавати на вимогу уповноважених представників Провайдера відповідні розрахунковідокументи, що підтверджують оплату Абонентом отриманих послуг.

5.1.6. Повідомляти Провайдера письмовою заявою не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів провідмову від отримання Телекомунікаційних послуг. У випадку Акційного підключення можуть діяти додаткові умови і обмеження щодо дострокового розірвання Договору, що регулюютьсяДодатком(-ами) про умови проведення Акцій.

5.1.7. Не перешкоджати та надавати вільний доступ до Місця надання послуг працівникам Провайдера та/або Оператора з метою проведення ремонтних, профілактичних та інших робіт. Припідключенні до Мережі забезпечити доступ Провайдеру та/або Оператору довнутрішньо-будинкових кабельних каналів, технічних поверхів, горищ, тощо.

5.1.8. Своєчасно інформувати Провайдера про недоліки в роботі Мережі, які впливають на якістьпослуг та зачіпають інтереси Абонента; сприяти Провайдеру в збереженні обладнання та інших елементів Мережі з метою захисту від можливого пошкодження або розкрадання тапідтримки функціонального стану системи.

5.1.9. Повідомляти Провайдера, у тому числі письмово, на його запит про тип кінцевого обладнання,що використовується для отримання Телекомунікаційних послуг.

5.1.10. Повідомляти Провайдера письмовою заявою у 10-денний термін про зміну своїх реквізитів, якімістяться в Заяві-замовленні.

5.1.11. У випадку розірвання Договору сплатити заборгованість, якщо така була, впродовж 3 (трьох) днів до дати подання заяви про розірвання Договору.

5.1.12. Не використовувати Кінцеве обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечатьінтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.

5.1.13. Не підключати Кінцеве обладнання сторонніх осіб до Мережі.

5.2. Абонент має право:

5.2.1. Отримувати від Провайдера замовлені Телекомунікаційні послуги та Додаткові послуги у порядку, передбаченому цим Договором.

5.2.2. Отримувати вичерпну інформацію про поточний стан свого ОР.

5.2.3. Подавати звернення щодо якості надання або відсутності Телекомунікаційних послуг,зателефонувавши у Пункт прийому абонентів або у письмовій формі, надіславши відповідне звернення на адресу Провайдера.

5.2.4. За умови порушення Провайдером контрольних термінів усунення пошкоджень, що виникли не з вини Абонента, на перерахунок Абонентської плати за весь час перерви в отриманніТелекомунікаційних послуг.

5.2.5. Змінити, відповідно до своїх інтересів, Пакет телеканалів/Тарифний план/Пакет послуг з числазапропонованих Провайдером, звернувшись до нього до 25-го числа місяця, що передує місяцю,в якому планується переключення. При отриманні Послуг цифрового кабельного телебачення длязміни Пакета телеканалів Абоненту необхідно оформити нову Заяву-замовлення, після підписанняякої попередня Заява-замовлення втрачає силу. Переключення на інший Тарифний план/Пакеттелеканалів/Пакет послуг відбувається з 1-го числа наступного місяця за умови оплатиАбонентом Тарифу за зміну Тарифного плану/Пакета телеканалів/Пакета послуг, заборгованості (якщо така існує), різниці в Абонентській платі (якщо така існує). У випадку Акційного підключення Абонента можуть діяти додаткові умови та обмеження щодо зміниТарифного плану/Пакета телеканалів/Пакета послуг, які регулюються Додатком(-ами) про умови проведення Акції(-й).

5.2.6. Переоформити цей Договір на ім’я одного з членів своєї сім’ї відповідно до порядку,встановленого чинним законодавством України, сплативши тариф за переоформлення. У випадкуАкційного підключення Абонента можуть діяти додаткові умови та обмеження щодопереоформлення Договору, які регулюються Додатком(-ами) про умови проведення Акцій.

5.2.7. Розірвати Договір у разі відсутності потреби в Телекомунікаційних послугах або через іншіобставини, попередивши про це Провайдера не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів. Увипадку Акційного підключення Абонента можуть діяти додаткові умови та обмеження щодорозірвання Договору, які регулюються Додатком(-ами) про умови проведення Акцій.

5.2.8. Періодично проводити звірки в розрахунках з Провайдером щодо оплати послуг з метоюзапобігання можливих подальших непорозумінь.

5.2.9. За окремою домовленістю Сторін отримувати Додаткові послуги.

5.3. Абонент має інші права та обов’язки, передбачені законодавством України, які регулює порядок надання Телекомунікаційних послуг.

5.4. Приєднавшись до даного Договору (після оформлення Заяви-замовлення, оплати Тарифу запідключення та оплати Абонентської плати), Абонент тим самим надає згоду на використанняПровайдером/Оператором, у разі необхідності, приміщень загального користування(внутрішньо-будинкових кабельних каналів, споруд, будівель, технічних поверхів, горищ та іншихнежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку) за межами або в межах Місця наданняпослуг з метою розміщення телекомунікаційного обладнання.

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Первинна оплата за Телекомунікаційні послуги здійснюється протягом 3 (трьох) днів з дати оформлення Заяви-замовлення (оплата тарифу за підключення, оплата авансом за один місяць Абонентської плати).

6.2. Абонентська плата встановлюється Провайдером відповідно до Тарифів, що діють на момент надання послуг, і може змінюватися Провайдером відповідно до Розділу 4 цього Договору.

6.3. Нарахування Абонентської плати за Телекомунікаційні послуги проводиться з моменту Початку надання послуг (підключення Кінцевого обладнання Абонента до Мережі).

6.4. Для одержання Телекомунікаційних послуг, Абонент проводить оплату Абонентської плати авансом до 25-го числа поточного місяця за наступний місяць.

6.5. Розрахунковим періодом є 1 (один) календарний місяць. Перший розрахунковий період може не співпадатиз календарним місяцем.

6.6. У разі несплати, несвоєчасної або неповної сплати Абонентом Абонентської плати Провайдер призупиняє надання Послуги доступу до Інтернету та/або Послуги кабельного телебачення в цифровомуформаті. Відновлення надання призупиненої послуги здійснюється лише після поповнення ОР у достатній сумі.

6.7. У разі виникнення заборгованості за Телекомунікаційні послуги, Провайдер електронною поштою,телефонним дзвінком або іншим способом повідомляє Абонента про необхідність погашеннязаборгованості та можливе відключення Абонента від Мережі.

6.8. Усі Додаткові послуги виконуються за окремою домовленістю Сторін та за рахунок Абонента відповідно до Тарифів, встановлених на момент надання таких послуг.

7. ПОРЯДОК РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ТА ЗАЯВАМИ АБОНЕНТІВ

7.1. Абонент має право подавати Провайдеру звернення (пропозицію, заяву, скаргу) щодо наданняТелекомунікаційних послуг. Звернення подається у формі, передбаченій чинним законодавством України.

7.2. Провайдер зобов’язаний в терміни, передбачені чинним законодавством України, розглянути письмове звернення Абонента та надати йому письмову відповідь із зазначеними результатами розглядузвернення.

7.3. Заяви Абонента, пов’язані з розірванням Договору, оформляються у письмовій формі та вручаються представнику Провайдеру особисто Абонентом.

7.4. Претензії Абонентів щодо якості наданих Телекомунікаційних послуг приймаються протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення подібних обставин.

7.5. Претензії Абонентів щодо взаємних розрахунків приймаються протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту виникнення спірної ситуації.

7.6. Адреси Пунктів прийому абонентів: м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 14, понеділок - п’ятниця з 10.00 по 18.00, субота 10.00 по 16.00

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Провайдер забезпечує відповідний захист персональної інформації про Абонента та їїнерозповсюдження згідно з вимогами чинного законодавства України.

8.2. Провайдер несе перед Абонентом відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків.

8.3. Відповідальність Провайдера за надання Телекомунікаційних послуг Абоненту обмежується точкоюпідключення Кінцевого обладнання до Мережі. Інші пристрої (телевізійний приймач, комп’ютер, модем,ТВ-тюнер, тощо) не входять до сфери відповідальності Провайдера, за винятком гарантійних зобов’язаньна обладнання, що було продане чи надане в користування Провайдером. Провайдер не здійснюєзаземлення будь-якого Кінцевого обладнання Абонента (телевізійного приймача, персонального комп’ютера,модема, ТВ-тюнера, тощо).

8.4. Провайдер не несе будь-якої відповідальності перед Абонентом за:

8.4.1. Неякісне надання Телекомунікаційних послуг у випадках:

- неякісної трансляції, перешкод під час прийому телевізійного сигналу, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв’язку тощо;

- пошкодження Кінцевого обладнання (телевізійного приймача, ТВ-тюнера, модема, комп’ютера) Абонента, а також у випадках шкідливого впливу передавальних (випромінюючих) пристроїв, щовикористовуються без отримання згоди на їх використання Державної інспекції з електрозв’язку;

- невідповідності технічних характеристик Кінцевого обладнання Абонента вимогам Провайдера, а також у разі, якщо роботи з підключення Кінцевого обладнання були виконані Абонентом самостійно;

- несанкціонованого втручання Абонента або третіх осіб у роботу Мережі, пошкодження Мережі третіми особами;

- настання інших причин, на усунення яких Провайдер не має можливості впливати, в тому числітимчасового відключення електроенергії.

8.4.3. Зміст інформації, яку передано чи прийнято Абонентом через мережу Інтернет.

8.4.4. Відсутність доступу до окремих складових мережі Інтернет, які знаходяться поза межами впливу Провайдера

8.4.5. Зміни у режимах мовлення, які запроваджуються правовласниками телеканалів.

8.4.6. Збитки будь-якого характеру, завдані Абоненту якщо вони виникли внаслідок умисних,необережних або помилкових дій самого Абонента або третіх осіб, зокрема через несанкціонованевикористання мережевого імені (логіна) та пароля Абонента.

8.5. Провайдер не несе матеріальної відповідальності перед Абонентом за невиконання чи неналежневиконання своїх обов’язків згідно з цим Договором внаслідок настання обставин, передбачити якінеможливо на момент підписання Заяви-замовлення, а саме:

- настання форс-мажорних обставин, таких, як дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган, воєннідії, страйки, аварії, катастрофи, саботаж, громадські заворушення, диверсії тощо)

- у разі неможливості надання Телекомунікаційних послуг та Додаткових послуг та / або з інших поважних причин, тощо.

8.6. Абонент несе відповідальність перед Провайдером за несвоєчасну сплату Абонентської плати чи несвоєчасну оплату за Додаткові послуги у вигляді пені від суми боргу за кожен день протермінування врозмірі облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня.

8.7. Провайдер має право стягувати суму заборгованості у судовому порядку. Усі витрати, пов’язані зістягненням заборгованості в судовому порядку, покладаються на Абонента.

8.8. При пошкодженні, яке виникло з вини Абонента, Абонент сплачує, згідно з кошторисом, вартістьробіт з ремонту та відновлення функціонування Мережі в повному розмірі впродовж 3 (трьох)календарних днів з дати складання кошторису.

9. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Договірв цій редакції вступає в дію з 1 лютого 2012 року. Цей Договір підлягає оприлюдненню навеб-сайті www.itlux.if.ua та в Пунктах прийому абонентів, вказаних в Розділі 7 Договору.

9.2. Редакції даного Договору підлягають оприлюдненню на веб-сайті www.itlux.if.ua та в Пунктах прийому абонентів, вказаних в Розділі 7 Договору. Повідомлення про зміни (доповнення) до цього Договору підлягає опублікуванню в друкованих засобах масової інформації не менше ніж за 7 (сім) календарних днівдо дати введення їх в дію.

9.3. Цей Договір, відповідно до п. 6.1, набирає чинності для нових Абонентів з моменту первинної оплати. Підтвердженням існуючого Абонентапро приєднання до цього Договору є поповнення його ОР набудь-яку суму після вступу в дію цього Договору.

9.4. У разі незгоди Абонента із внесеними Провайдером змінами до Договору, в тому числі, новими Тарифами, такий Абонент має право розірвати Договір протягом 7 (семи) днів з дня опублікування. В такому випадку Абонент повинен повідомити Провайдера про розірвання Договору особисто,подавши Заяву про розірвання Договору до Пункту прийому абонентів. У випадку Акційного підключення Абонента можуть діяти додаткові умови та обмеження щодо розірвання Договору, які регулюються Додатком(-ами) про умови проведення Акцій.

9.5. Ненадходження від Абонента письмової Заяви про розірвання Договору, продовження користуванняТелекомунікаційними послугами та/або внесення коштів Абонента на свій ОР свідчить про згодуАбонента з внесеними до Договору змінами та є підтвердженням Абонента про приєднання до цього Договору.

9.6. Умови Договору визначаються Провайдером самостійно у відповідності та на виконання чинногозаконодавства України.

9.7. Договір є таким, що укладений на невизначений термін і діє до моменту його розірвання.

9.8. Якщо Абонент не погасив заборгованість до кінця місяця, у якому було призупинено надання Телекомунікаційних послуг, та не сплатив тариф за повторне підключення, Провайдер водносторонньому порядку розриває з Абонентом Договір, стягує заборгованість та/або штраф за дострокове розірвання Договору (якщо такі існують) в судовому порядку з віднесенням на рахунокАбонента всіх витрат, що пов’язані з судовим процесом.

9.9. Сторони погодились, що призупинення надання Телекомунікаційних послуг Абоненту з причиннесплати, несвоєчасної або неповної оплати Абонентом наданих йому послуг, Додаткових послуг абоавансового платежу є попередженням Провайдера Абонентові про можливе розірванняДоговору.Призупинення надання послуг не звільняє Абонента від обов’язку оплати заборгованості за отриманіпослуги.

9.10. Договір вважається автоматично розірваним з моменту відкликання уповноваженими на те державними органами відповідних ліцензій Провайдера.

9.11. В разі розірвання Договору Провайдер має право демонтувати чи використовувати на свій розсуд елементи Мережі, що застосовувалися за межами Місця надання послуг.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. З повним текстом цього Договору Абонент може ознайомитись у Пунктах прийому абонентів та на веб-сайті www.itlux.if.ua де цей Договір оприлюднений.

10.2. Із чинним законодавством України у галузі телекомунікацій та законодавством, що регулює цейДоговір, Абонент може ознайомитись у Пунктах прийому абонентів.

10.3. Всі спори, непорозуміння та розбіжності, що можуть виникнути при виконанні, зміні чи розірванні даногоДоговору або у зв’язку із ним, будуть, по можливості, вирішуватись шляхом переговорів міжСторонам. У випадку, коли Сторони не досягнуть згоди шляхом переговорів, спір передається нарозгляд суду у відповідності до чинного законодавства України.

10.4. Абонент повідомлений і згідний із тим, що інформація про нього, в тому числі така, що може бутикваліфікована як Персональні дані, буде внесена до комп’ютерної бази даних Провайдера. Підписавши Заяву замовлення Абонент вважається таким, що повідомлений про свої права згідно із Законом України«Про захист персональних даних» та включення своїх Персональних даних до бази персональних данихПровайдера. Абонент погоджується з тим, що надає Провайдеру право використовувати своїПерсональні дані та погоджується з тим, що ця інформація може бути передана без письмового повідомленняАбонента третім особам для:

- обліку Абонентів, наданих їм послуг, а також розрахунків з Абонентами;

- розсилання Абонентам рахунків, повідомлень, SMS-повідомлень, листів з анкетами, пропозицій, рекламних матеріалів, тощо;

- телефонного опитування Абонентів з метою з’ясування їх думки щодо якості наданняТелекомунікаційних послуг та Додаткових послуг;

- проведення Акцій, розіграшів, маркетингових досліджень;

- ведення претензійно-позовної роботи з Абонентами.

10.5. Абонент надає згоду Провайдеру на відступлення ним права вимоги третім особам щодозаборгованості за надання Абонентові Телекомунікаційних послуг та Додаткових послуг без письмового повідомлення Абонента.

10.6. Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.

11. РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА

ТОВ «ІТ ЛЮКС»

Юридична/поштова адреса: 77300, м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького,14

Банківські реквізити:

р/р 26003060400240 в ІФФПАТ «Приватбанку»

код ЄДРПОУ 37689923, МФО 336677

Тел. (03472) 78822, (066) 988 96 80

Е-mail: itlux@ukr.net


Завантажити цей догорів та інші документи можна в розділі ДОКУМЕНТИ

2012-2019. ІТ ЛЮКС